Αδυναμία αλλαγής προσθέσετε στο κουμπί καλάθι με χρήση AJAX

ψήφοι
1

Καλώ τον κατάλογο των προϊόντων για κλικ category button

ως εξής :

$id = $_GET['ServiceId'];
?>
<ul class=products>
  <?php
    $args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 10, 'product_cat' => $id, 'orderby' => 'rand' );
    $loop = new WP_Query( $args );
    while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); global $product; ?>
      <div>
      <li class=food_menu>
          <a href=<?php echo get_permalink( $loop->post->ID ) ?> title=<?php echo esc_attr($loop->post->post_title ? $loop->post->post_title : $loop->post->ID); ?>>

            <?php woocommerce_show_product_sale_flash( $post, $product ); ?>

            <?php if (has_post_thumbnail( $loop->post->ID )) echo get_the_post_thumbnail($loop->post->ID, 'shop_catalog'); else echo '<img src='.woocommerce_placeholder_img_src().' alt=Placeholder />'; ?>
         <div class=heading_food>
          <h3 class=food_head><?php the_title(); ?></h3>
          <p class=food_head1>Description 1</p>
          <p class=food_head1>Description 2</p>
         </div>
        <div class=price><?php echo $product->get_price_html(); ?></div>
        <div class=qty1 style=width:100%;margin-top:60px>
         <?php woocommerce_template_loop_add_to_cart( $loop->post, $product ); ?>
        </div>

      </li>
        </div>
  <?php endwhile; ?>
  <?php wp_reset_query(); ?>

Με τον κατάλογο των προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας δείχνει, αυτό δείχνει ένα Add to cartκουμπί, που θέλω είναι ότι αν κάποιος κλικ σε αυτό το κουμπί, τότε θα πρέπει να cahnge να added to cartκαι add to cartτο κουμπί θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Πως μπορώ να το κάνω ?

Δημοσιεύθηκε 25/06/2015 στις 08:33
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
-1

Δοκιμάστε αυτή την ελπίδα code.I, του θα σας βοηθήσει ..

HTML:

<input type="submit" value="Add to cart" class="add_cart">

Γραφή:

jQuery('.add_cart').on('click', function () {
  jQuery(this).prop('disabled', true); // for disabled button
  jQuery(this).val('Added to cart'); // for change button as Added to cart
}

Ευχαριστώ!!

Απαντήθηκε 25/06/2015 στις 10:13
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more