Κοπή τα φύλλα από ενός δέντρου αντικειμένου

ψήφοι
0

Έχω αυτό το «δέντρο».

Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο αντικείμενο. Κάθε «κόμβος» έχει το πολύ δύο ιδιότητες, οι οποίες είναι dataκαι children.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα:

{Account: { data: ['stuff'], children: {
 share: {data: ['stuff'], children: {
  share name: {},
  share hold: { data: ['stuff'] }  
 }},
 card: { children: {
  card_access: { data: ['stuff'] } 
 }},
 loan: { children: {
  loan_name: {}
 }}
}}

Θα πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν κόμβους που δεν έχουν dataτις ιδιότητες και επίσης δεν έχουν παιδιά με ένα dataχαρακτηριστικό.

Έτσι, το παραπάνω παράδειγμα θα γίνει:

{Account: { data: ['stuff'], children: {
 share: {data: ['stuff'], children: {
  share hold: { data: ['stuff'] }  
 }},
 card: { children: {
  card_access: { data: ['stuff'] } 
 }},
}}

Ποιος είναι ο πιο συνοπτικό τρόπο για να επιτευχθεί αυτό το JS;

Δημοσιεύθηκε 22/07/2015 στις 20:23
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Αυτό κάνει το κόλπο:

function trimEmpty(obj) {
 for(var o in obj) {
  if(typeof obj[o] === 'object') trimEmpty(obj[o]);
  if(JSON.stringify(obj[o]) === '{}') delete obj[o];
 }
} //trimEmpty

trimEmpty(obj);

απόσπασμα:

var obj = {
 Account: {
  data: ['stuff'],
  children: {
   share: {
    data: ['stuff'],
    children: {
     share_name: {},
     share_hold: {
      data: ['stuff']
     }
    }
   },
   card: {
    children: {
     card_access: {
      data: ['stuff']
     }
    }
   },
   loan: {
    children: {
     loan_name: {}
    }
   }
  }
 }
}

function trimEmpty(obj) {
 for(var o in obj) {
  if(typeof obj[o] === 'object') trimEmpty(obj[o]);
  if(JSON.stringify(obj[o]) === '{}') delete obj[o];
 }
} //trimEmpty

trimEmpty(obj);
document.querySelector('pre').innerHTML= JSON.stringify(obj, null, 2);
<pre></pre>

Απαντήθηκε 22/07/2015 στις 20:41
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more