Πώς να χαρτογραφήσει μια ΕΑΕ της υπόθεσης τάξη να LabeledPoint (ετικέτα, το χαρακτηριστικό διάνυσμα)

ψήφοι
27

Πώς να χαρτογραφήσει μια ΕΑΕ της υπόθεσης τάξη να LabeledPoint (ετικέτα, το χαρακτηριστικό διάνυσμα).

Αυτή είναι η ΕΑΕ της υπόθεσης κατηγορίας Εξετάσεων (x: Διπλό, y: Double):

Ds (1.0,6.0)

Ds (2.0,8.0)

Ds (3.0,10.0)

Ds (3.0,10.0)

ds (4.0,12.0)

Ds (5.0,14.0)

Προσπάθησε να γίνει αυτό -

   val parsedData = aRDD.map(row =>
   new LabeledPoint(
   row._1,
   Vectors.dense(row._2))

Να πάρει το σφάλμα «τιμή _1 δεν είναι μέλος της main.scala.spark.Q1Partb.Q1.Exam» σε row._1 και row._2

και αυτό -

     val parsedData = aRDD.map{line => 
     val Array(rawLabel, rawfeatures) = line.split(',')
     val features = rawfeatures) .split(' ').map(_.toDouble)
     LabeledPoint(rawLabel.toDouble, Vectors.dense(features))}

Να πάρει λάθος «αναδρομικό αξίας x τύπου $ 4 πρέπει» για rawLabel και «αξία διάσπαση δεν είναι μέλος της main.scala.spark.Q1Partb.Q1.ds» για line.split ( «»)

Δημοσιεύθηκε 03/05/2017 στις 22:53
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
1

Εάν έχετε μια ΕΑΕ [Εξετάσεων] θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει

val parsedData = aRDD.map(exam => LabeledPoint(exam.x, Vectors.dense(exam.y))
Απαντήθηκε 04/05/2017 στις 04:59
πηγή χρήστη

ψήφοι
1

Είχα αυτό το θέμα, διότι μεταβλητής όνομά μου πάρθηκε από μια συνάρτηση.

Έτσι private val Seq(transaction, transaction2) = insertTx(...

έγινε

private val Seq(transaction1, transaction2) = insertTx(...

με τη συναλλαγή να είναι ο ένοχος.

Απαντήθηκε 09/08/2017 στις 20:15
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more