Όταν προσθέτετε αξία δεκαδικό σε πάντα κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων δείχνει λάθος

ψήφοι
27

Αυτό είναι το κύριο Κωδικός Κατηγορίας

public static void main(String[] args) {
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext(classpath:spring/applicationContext.xml);
        EmployeeService employeeService = context.getBean(EmployeeService.class);
        Employee emp = new Employee();
        if(emp.getHdEmpId()==0) {
          emp.setTxtaEmployeeAddress(abcde);
          emp.setTxtEmployeeEmail([email protected]);
          emp.setChkHobby(cricket);
          emp.setRdGender(Male);
          emp.setTxtEmployeeName(sumit);
          emp.setTxtEmployeePhone(451254);
          emp.setTxtEmployeeSalary(100);
          emp.setSelEmployeeCountry(India);
          emp.setHdActive(true);
          emp.setTxtEmployeeTinyIntValue((short)1);
          emp.setTxtEmployeeIntegerValue(11111);
          emp.setTxtEmployeeTotalSalary(45454.56556);
          BigDecimal bd=new BigDecimal(12.36);
          emp.setTxtEmployeeMobile(bd);
          emp.setTxtEmployeeEmp4(new Long(7845784575));
          employeeService.addEmployee(emp);
        }

Μοντέλο Class

package com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.model;

    import java.math.BigDecimal;
    import java.sql.Types;

    import javax.persistence.Column;
    import javax.persistence.Convert;
    import javax.persistence.Entity;
    import javax.persistence.GeneratedValue;
    import javax.persistence.GenerationType;
    import javax.persistence.Id;
    import javax.persistence.Table;

    import org.hibernate.annotations.Type;
    import org.hibernate.type.BigDecimalType;

    @Entity
    @Table(name=Emp)
    public class Employee {
      @Id
      @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
      @Column(name=id)
      private int hdEmpId;

      @Column(name=name)
      private String txtEmployeeName;

      @Column(name=phone)
      private String txtEmployeePhone;

      @Column(name=salary)
      private String txtEmployeeSalary;

      @Column(name=email)
      private String txtEmployeeEmail;

      @Column(name=address)
      private String txtaEmployeeAddress;

      @Column(name=gender)
      private String rdGender;

      @Column(name=country)
      private String selEmployeeCountry;

      @Column(name=hobbies)
      private String chkHobby;

      @Column(name=isActive)
      private boolean hdActive;

      @Column(name=Mobile,precision=18,scale=5,columnDefinition=decimal(18,5))
      @Type(type = big_decimal)
      private BigDecimal txtEmployeeMobile;

      @Column(name=totalSalary)
      private Double txtEmployeeTotalSalary;

      @Column(name=emp1)
      private Integer txtEmployeeIntegerValue;

      @Column(name=emp2)
      private Short txtEmployeeTinyIntValue;

      @Column(name=emp4)
      private Long txtEmployeeEmp4;

      @Column(precision=18,scale=5)
      public BigDecimal getTxtEmployeeMobile() {
        return txtEmployeeMobile;
      }

      public void setTxtEmployeeMobile(BigDecimal txtEmployeeMobile) {
        this.txtEmployeeMobile = txtEmployeeMobile;
      }

      public Long getTxtEmployeeEmp4() {
        return txtEmployeeEmp4;
      }

      public void setTxtEmployeeEmp4(Long txtEmployeeEmp4) {
        this.txtEmployeeEmp4 = txtEmployeeEmp4;
      }

      public int getHdEmpId() {
        return hdEmpId;
      }

      public void setHdEmpId(int hdEmpId) {
        this.hdEmpId = hdEmpId;
      }

      public String getTxtEmployeeName() {
        return txtEmployeeName;
      }

      public void setTxtEmployeeName(String txtEmployeeName) {
        this.txtEmployeeName = txtEmployeeName;
      }

      public String getTxtEmployeePhone() {
        return txtEmployeePhone;
      }

      public void setTxtEmployeePhone(String txtEmployeePhone) {
        this.txtEmployeePhone = txtEmployeePhone;
      }

      public String getTxtEmployeeSalary() {
        return txtEmployeeSalary;
      }

      public void setTxtEmployeeSalary(String txtEmployeeSalary) {
        this.txtEmployeeSalary = txtEmployeeSalary;
      }

      public String getTxtEmployeeEmail() {
        return txtEmployeeEmail;
      }

      public void setTxtEmployeeEmail(String txtEmployeeEmail) {
        this.txtEmployeeEmail = txtEmployeeEmail;
      }

      public String getTxtaEmployeeAddress() {
        return txtaEmployeeAddress;
      }

      public void setTxtaEmployeeAddress(String txtaEmployeeAddress) {
        this.txtaEmployeeAddress = txtaEmployeeAddress;
      }

      public String getRdGender() {
        return rdGender;
      }

      public void setRdGender(String rdGender) {
        this.rdGender = rdGender;
      }

      public String getSelEmployeeCountry() {
        return selEmployeeCountry;
      }

      public void setSelEmployeeCountry(String selEmployeeCountry) {
        this.selEmployeeCountry = selEmployeeCountry;
      }

      public String getChkHobby() {
        return chkHobby;
      }

      public void setChkHobby(String chkHobby) {
        this.chkHobby = chkHobby;
      }

      public boolean isHdActive() {
        return hdActive;
      }

      public void setHdActive(boolean hdActive) {
        this.hdActive = hdActive;
      }

      public Double getTxtEmployeeTotalSalary() {
        return txtEmployeeTotalSalary;
      }

      public void setTxtEmployeeTotalSalary(Double txtEmployeeTotalSalary) {
        this.txtEmployeeTotalSalary = txtEmployeeTotalSalary;
      }

      public Integer getTxtEmployeeIntegerValue() {
        return txtEmployeeIntegerValue;
      }

      public void setTxtEmployeeIntegerValue(Integer txtEmployeeIntegerValue) {
        this.txtEmployeeIntegerValue = txtEmployeeIntegerValue;
      }

      public Short getTxtEmployeeTinyIntValue() {
        return txtEmployeeTinyIntValue;
      }

      public void setTxtEmployeeTinyIntValue(Short txtEmployeeTinyIntValue) {
        this.txtEmployeeTinyIntValue = txtEmployeeTinyIntValue;
      }
    }

αρχείο xml

<?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>

    <beans xmlns=http://www.springframework.org/schema/beans
        xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
        xmlns:tx=http://www.springframework.org/schema/tx
        xmlns:context=http://www.springframework.org/schema/context
        xsi:schemaLocation=http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd
        http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
        http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd>

      <context:annotation-config />

      <context:component-scan base-package=com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.*/>

      <tx:annotation-driven transaction-manager=transactionManager />

      <bean id=dataSource class=org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource destroy-method=close>

        <property name=driverClassName value=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver/>
        <property name=url value=jdbc:sqlserver://192.168.100.40:1433;databaseName=EmpEnc;integratedSecurity=true;columnEncryptionSetting=Enabled/>
        <property name=username value=abcd />
        <property name=password [email protected] />
        <property name=maxActive value=100/>
        <property name=maxWait value=10000/>
        <property name=maxIdle value=10/>
        <property name=testWhileIdle value=true/>
        <property name=validationQuery value=Select 1/>
        <property name=timeBetweenEvictionRunsMillis value=1800000/>
      </bean>

      <bean id=sessionFactory class=org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean>
        <property name=dataSource ref=dataSource/>
        <property name=packagesToScan>
          <list>
            <value>com.eptl.spring4hibernate4demo.**.model</value>
          </list>
        </property>
        <property name=hibernateProperties>
          <props>
            <prop key=hibernate.dialect>org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect</prop>
            <prop key=current_session_context_class>thread</prop>
            <prop key=hibernate.cache.use_second_level_cache>true</prop>
            <prop key=hibernate.connection.autocommit>true</prop>
            <prop key=hibernate.max_fetch_depth>5</prop>
            <prop key=hibernate.default_batch_fetch_size>16</prop>
            <prop key=hibernate.jdbc.batch_size>25</prop>
            <prop key=hibernate.jdbc.fetch_size>8</prop>
            <prop key=hibernate.show_sql>true</prop>
            <prop key=hibernate.connection.release_mode>after_transaction</prop>
          </props>
        </property>
      </bean>

      <bean class=org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTemplate>
        <property name=sessionFactory ref=sessionFactory />
      </bean>

      <bean id=transactionManager class=org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager >
        <property name=sessionFactory ref=sessionFactory></property>
      </bean>

    </beans>

Λάθος:

  > log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.springframework.core.env.StandardEnvironment).
  log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
  Hibernate: insert into Emp (hobbies, isActive, gender, country, email, emp4, emp1, Mobile, name, phone, salary, emp2, totalSalary, address) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  Exception in thread main org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not execute statement
    at org.hibernate.exception.internal.SQLStateConversionDelegate.convert(SQLStateConversionDelegate.java:106)
    at org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:42)
    at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:109)
    at org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:95)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:207)
    at org.hibernate.id.IdentityGenerator$GetGeneratedKeysDelegate.executeAndExtract(IdentityGenerator.java:84)
    at org.hibernate.id.insert.AbstractReturningDelegate.performInsert(AbstractReturningDelegate.java:42)
    at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:2730)
    at org.hibernate.persister.entity.AbstractEntityPersister.insert(AbstractEntityPersister.java:3300)
    at org.hibernate.action.internal.EntityIdentityInsertAction.execute(EntityIdentityInsertAction.java:81)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.execute(ActionQueue.java:474)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addResolvedEntityInsertAction(ActionQueue.java:179)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addInsertAction(ActionQueue.java:163)
    at org.hibernate.engine.spi.ActionQueue.addAction(ActionQueue.java:198)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.addInsertAction(AbstractSaveEventListener.java:317)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSaveOrReplicate(AbstractSaveEventListener.java:272)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.performSave(AbstractSaveEventListener.java:178)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractSaveEventListener.saveWithGeneratedId(AbstractSaveEventListener.java:109)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultSaveOrUpdateEventListener.saveWithGeneratedOrRequestedId(DefaultSaveOrUpdateEventListener.java:192)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultSaveEventListener.saveWithGeneratedOrRequestedId(DefaultSaveEventListener.java:38)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultSaveOrUpdateEventListener.entityIsTransient(DefaultSaveOrUpdateEventListener.java:177)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultSaveEventListener.performSaveOrUpdate(DefaultSaveEventListener.java:32)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultSaveOrUpdateEventListener.onSaveOrUpdate(DefaultSaveOrUpdateEventListener.java:73)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.fireSave(SessionImpl.java:678)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.save(SessionImpl.java:670)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.save(SessionImpl.java:665)
    at com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.dao.AbcAbstractClass.addEntity(AbcAbstractClass.java:61)
    at com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.daoImpl.EmployeeImpl.addEmployee(EmployeeImpl.java:24)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:99)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:282)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
    at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
    at com.sun.proxy.$Proxy23.addEmployee(Unknown Source)
    at com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.service.EmployeeService.addEmployee(EmployeeService.java:22)
    at com.eptl.spring4hibernate4demo.employee.controller.EmpController.main(EmpController.java:150)
  Caused by: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Operand type clash: decimal(18,2) encrypted with (encryption_type = 'DETERMINISTIC', encryption_algorithm_name = 'AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256', column_encryption_key_name = 'empencCEK', column_encryption_key_database_name = 'EmpEnc') is incompatible with decimal(18,5) encrypted with (encryption_type = 'DETERMINISTIC', encryption_algorithm_name = 'AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256', column_encryption_key_name = 'empencCEK', column_encryption_key_database_name = 'EmpEnc')
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDatabaseError(SQLServerException.java:217)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.getNextResult(SQLServerStatement.java:1655)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:440)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:385)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7505)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2445)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:191)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:166)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeQueryInternal(SQLServerPreparedStatement.java:310)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.getParameterEncryptionMetadata(SQLServerPreparedStatement.java:666)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.doExecutePreparedStatement(SQLServerPreparedStatement.java:422)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement$PrepStmtExecCmd.doExecute(SQLServerPreparedStatement.java:385)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:7505)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:2445)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeCommand(SQLServerStatement.java:191)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerStatement.executeStatement(SQLServerStatement.java:166)
    at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerPreparedStatement.executeUpdate(SQLServerPreparedStatement.java:328)
    at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate(DelegatingPreparedStatement.java:105)
    at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate(DelegatingPreparedStatement.java:105)
    at org.hibernate.engine.jdbc.internal.ResultSetReturnImpl.executeUpdate(ResultSetReturnImpl.java:204)
    ... 38 more

Για να τοποθετήσετε Αξία μπορώ να χρησιμοποιήσω Συνεδρία

// DaoImpl method

public void addEmployee(Employee employee) {
  employeeDao.addEmployee(employee);
}

// method moves on addEmployee

@Override
public void addEmployee(Employee employee) {
  super.addEntity(employee);
}

// and finally common class to save entity

public void addEntity(EntityType entity) {
  getCurrentSession().save(entity);
}

Όταν προσθέτω δεκαδική τιμή στη βάση δεδομένων με τη στήλη κρυπτογράφηση αποθηκεύει σε βάση δεδομένων, αλλά όταν κρυπτογράφηση στήλης που μου δείχνει λάθος. Έθεσα εντελώς ακίνητο. Προσπαθώ να προσθέσει αξία στο πλευρό της βάσης δεδομένων που έχει εισαχθεί πλήρως στη βάση δεδομένων, αλλά όταν προσπαθώ να εισάγετε τιμή χρησιμοποιώντας αδρανοποίησης μου δείχνει ένα σφάλμα. Τι να κάνω για να τοποθετήσετε μεγάλη αξία δεκαδικό σε πάντα κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων με τη χρήση αδρανοποίησης;

Δημοσιεύθηκε 18/11/2019 στις 07:41
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more